Zespół Szkół Centrum KształceniaRolniczego im. W Witosa w Boninie 

mail: szkola@zsbonin.pl | tel/fax (094) 342-28-92

SZOK

Szkolny Ośrodek Kariery

DORADCA ZAWODOWY

mgr RENATA KWOLEK

udziela pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki przekazywania informacji zawodowej.

Plan Pracy Szkolnego Doradcy Zawodowego

 

Od poniedziałku  do piątku od 8:00 do 14:00

 

SZOK JEST MIEJSCEM

* gdzie uczniowie mogą zdobywać wiedzę i umiejętności , kształtować postawy i zachowania niezbędne do realizowania swojej drogi zawodowej

* poznawać reguły rządzące rynkiem pracy

* uzyskać informacje o ścieżkach edukacyjnych, o lokalnym rynku pracy

* zapoznać się z podstawowymi informacjami z zakresu prawa pracy

SZKOLNY OŚRODEK KARIERY JEST  WYPOSAŻONY:

* w duży i różnorodny zbiór materiałów zawodoznawczych

* narzędzi i metod do planowania kariery zawodowej

* zbiory informacji edukacyjno-zawodowej,

* multimedialne programy komputerowe

* scenariusze zajęć z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego i wiele innych

SZOK MA POMAGAĆ:

* w wyrównywaniu szans edukacyjnych

* zapewniać możliwości korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej w uczeniu się i rozwiązywaniu problemów edukacyjno- zawodowych  młodzieży

* oraz przygotowywać ją do wejścia na rynek pracy.

Cele prowadzenia SzOK

Cele związane z wiedzą:

* poznanie zasad prowadzenia korespondencji,

* poznanie zasad obowiązujących w kompletowaniu dokumentacji związanej z pracą,

* poznanie podstaw prawa pracy.

* poznanie reguł i trendów rządzących rynkiem pracy,

Cele związane z kształtowaniem postaw i zachowań:

* przygotowanie do aktywnego kształtowania swojej drogi zawodowej,

* kształcenie umiejętności rozpoznawania zasobów osobistych i wykorzystywanie ich w kształtowaniu swojej drogi zawodowej,

* kształcenie umiejętności planowanie przyszłości i konsekwentnego dążenia do realizacji celu,

* kształcenie umiejętności prezentowania swojej wiedzy i umiejętności,

* kreowanie postaw aktywnych, przezwyciężania bierności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych,

Cele związane z kształceniem umiejętności:

* planowania przyszłości zawodowej,

* organizowania działań swoich i zespołu, pracy w grupie,

* przygotowania dokumentów związanych z pracą,

* poszukiwania pracy

* prezentowania się na rynku pracy,

* nawiązywania kontaktów: rozmowy telefoniczne, listy, kontakty przez Internet,

Zadania SzOK

Indywidualna i grupowa praca z uczniami:

* poznanie własnych predyspozycji i zainteresowań

* kształtowanie umiejętności dokonywania samooceny

* poznanie grup zawodowych i specjalności

* poznanie aspektów rynku pracy

* udzielanie informacji o placówkach edukacyjnych

* kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji

* planowanie własnego rozwoju zawodowego

Praca z rodzicami:

* spotkania informacyjno-doradcze

* indywidualna praca z rodzicami uczniów mających problemy z wyborem drogi edukacyjno-zawodowej

Współpraca z nauczycielami i Radą Pedagogiczną szkoły:

* koordynacja działań wszystkich nauczycieli na rzecz poradnictwa zawodowego i przygotowania uczniów do wyboru drogi edukacyjno-zawodowej

* zapewnienie działania wewnątszkolnego doradztwa zawodowego

Współpraca z instytucjami:

* nawiązanie kontaktu z instytucjami wpierającymi działania SzOK-u

* organizacja i udział w spotkaniach, szkoleniach, warsztatach, giełdach szkół, targach

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.